Telefon: +420 731 379 482

Email: info@pantoflicek.net

Vzdělávací program

Integrované tematické bloky vzdělávacího programu:


 Ve školce - mezi kamarády (září)

 

Hlavní cíl: Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

Dílčí cíle:

 • navazování kontaktů s ostatními dětmi
 • osvojování si pravidel chování a soužití
 • učit se sdílet společně s druhými, spoluprožívat
 • rozvoj vlastností důležitých pro dobré vztahy – ohleduplnost, upřímnost
 • rozvoj prosociálních vlastností a citových vztahů
 • rozvoj schopnosti konstruktivního dialogu zejména v konfliktních situacích
 • rozvoj kooperativních dovedností

Očekávaný výstup:

 • dokáže spolupracovat a být druhému dítěti partnerem při hře

Vzdělávací nabídka:

 • podíl na společné tvorbě pravidel ve třídě – Dítě a společnost
 • psychomotorické hry – Dítě a jeho psychika
 • společné hudební a pohybové činnosti – Dítě a jeho tělo
 • činnosti zprostředkující vzájemné poznávání se navzájem- Dítě a ten druhý
 • rozhovory, diskuse, komentování společných zážitků- Dítě a jeho psychika
 • dramatizace situací a pohádek- Dítě a jeho psychika
 • podpora vzájemné komunikace i v konfliktních situacích za podpory dospělého- Dítě a ten druhý
 • hry s rozdělením rolí, modelové situace, kdy se dítě učí respektovat a přijímat druhého – Dítě a svět            
 • společné výtvarné a estetické činnosti – Dítě a svět


 

Rodina a domov - lidé, které mám rád, místo, kde je mi dobře (říjen)

 

Hlavní cíl: Uvědomit si, že rodina nám poskytuje bezpečí a předává základní hodnoty

Dílčí cíle:

 • uvědomovat si, v jakém sociálním prostředí dítě žije
 • znát funkci rodiny, vztahy mezi jejími členy
 • vědět, co jednotliví členové rodiny dělají
 • uvědomění si jedinečnosti každé rodiny
 • rozvoj povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
 • ochrana soukromí a bezpečí, umět říct „ne“ – prevence nebezpečných a nepříjemných situací doma a v mateřské škole
 • profese

Očekávaný výstup:

 • uplatňuje základní společenská pravidla ve styku s dospělými i dětmi

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, ve kterém dítě žije, rozhovory, diskuse – Dítě a ten druhý
 • činnosti, kdy si dítě uvědomuje rozdělení rolí v rodině a jedinečnost každé rodiny – Dítě a svět
 • pohybové a hravé činnosti, podporující kladné mezilidské vztahy a vlastnosti – Dítě a jeho tělo
 • činnosti umožňující dětem posoudit, co je dobré a správné a co není, umět odlišit dobro a zlo – Dítě a svět
 • situační scénky –„co bys dělal, kdyby…, co můžeš dělat, když…“ – Dítě a jeho psychika
 • příběhy s poučením – i bajky – Dítě a jeho psychika
 • hry prohlubující povědomí dětí o pracovních činnostech a zaměstnáních – Dítě a svět


 

 Podzim – čas barev, plodů a rozmarného počasí (listopad)

 

Hlavní cíl: Uvědomovat si a vnímat změny, ke kterým v přírodě dochází

Dílčí cíle:

 • osvojování si elementárních poznatků o přírodě v různých obdobích
 • získávání povědomí o tom, co všechno tvoří přírodní prostředí
 • chápat, že přírodu a přírodniny lze vnímat i jako estetický objekt
 • uvědomovat si, že vnímat lze pomocí všech smyslů
 • všímat si proměnlivosti počasí a s tím souvisejících změn okolní přírody
 • získávat elementární poznatky o ochraně životního prostředí, uvědomovat si, že člověk může přírodu nejen chránit, ale svým jednáním i poškozovat (výchova k ekologii)

Očekávaný výstup:

 • umí přijmout změnu a přizpůsobit se jí, ve vztahu k okolí je aktivní

Vzdělávací nabídka:

 • přímé pozorování přírodního prostředí a přírodních jevů – Dítě a svět
 • práce s obrazovými publikacemi – Dítě a jeho psychika
 • výtvarné a estetické činnosti s přírodninami a přírodními materiály, vnímání jejich vlastností i možností využití – Dítě a jeho tělo
 • činnosti umožňující estetické vyjádření pocitů – Dítě a jeho psychika
 • pozorování jevů, kdy člověk přírodě uškodil (nepořádek, lámání větví…) – Dítě a svět
 • praktický podíl na třídění surovin a seznamování dětí s významem recyklace, případně dalším zpracováním odpadu – Dítě a svět, Dítě a společnost


 

Zima - čas zimní a vánoční (prosinec)

 

Hlavní cíl: Rozvoj úcty k tradicím a hodnotám, které vytvořili naši předkové

Dílčí cíle:

 • vnímat lidovou slovesnost jako poklad národa, který je třeba zachovávat a předávat dál
 • uvědomovat si základy kladných vztahů mezi lidmi – spoluprožívání, sounáležitost
 • uvědomovat si proměnlivost přírody i hmoty (voda, sníh, led)
 • uvědomovat si, že v tomto ročním období potřebuje příroda pomoc lidí (krmení ptáčků a zvěře)    

Očekávaný výstup:

 • je citlivé k živým bytostem, přírodě i věcem, projevuje radost, soucit, náklonnost, ohleduplnost

Vzdělávací nabídka:

 • příprava na svátky, vnímání tradic a zvyků, vzájemné sdělování – Dítě a společnost, Dítě a svět
 • činnosti umožňující společné prožívání (Mikuláš, vánoční posezení, nadílka…) - Dítě a ten druhý
 • podílení se na estetické úpravě prostředí – Dítě a jeho psychika
 • praktické pokusy s různými skupenstvími vody – Dítě a jeho psychika, Dítě a svět
 • využívání možností, které zima dětem nabízí – Dítě a jeho tělo
 • využití možnosti pomoci ptáčkům přežít zimu, pozorování krmítka – Dítě a svět

 

Lidské tělo - chceme být zdraví (leden)

 

Hlavní cíl: Vytváření základů zdravého životního stylu

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků o vlastním těle a jeho jednotlivých částech
 • uvědomění si funkcí smyslů
 • rozvoj fyzické zdatnosti a povědomí o důležitosti pohybu
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a osobní pohody
 • zdraví a bezpečí – povědomí o prevenci patologických jevů

Očekávaný výstup:

 • umí pojmenovat části těla i některé orgány v těle

Vzdělávací nabídka:

 • pohybové činnosti a hry venku i v místnosti – Dítě a jeho tělo
 • relaxační a odpočinkové činnosti – Dítě a jeho psychika
 • sebeobslužné činnosti, hygiena – Dítě a jeho tělo
 • modelové scénky – co je zdravé, co škodí, „co by se stalo, kdyby…“ – Dítě a svět
 • vytváření návyků zdravého životního stylu, uvědomování si toho, co je prospěšné a co škodí – Dítě a společnost
 • pravidla bezpečného pohybu a bezpečnosti, prevence úrazů – Dítě a svět
 • smyslové a psychomotorické hry – Dítě a ten druhý, Dítě a psychika
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla, využití literatury – Dítě a svět


 

Zvířata ve vodě, na souši i ve vzduchu (únor)

 

Hlavní cíl: Rozvíjet poznání o různých formách života a životního prostředí

Dílčí cíle:

 • rozvoj elementárních poznatků o rozmanitosti živočišné říše
 • poznávání vztahů v živočišné říši (zvířata a jejich mláďata)
 • uvědomovat si, v jakém prostředí zvířata žijí a zda je to jejich přirozené prostředí
 • poznávání a odlišování různých typů přírodního prostředí a ekosystémů (les, louka, řeka…)

Očekávaný výstup:

 • poznávání a odlišování různých typů přírodního prostředí a ekosystémů (les, louka, řeka…)          

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti s obrazovými publikacemi – Dítě a svět, Dítě a jeho psychika
 • využívání znalostí dětí o zvířatech k vzájemným diskusím a obohacování – Dítě a svět, Dítě a ten druhý
 • pozorování různých ekosystémů (les, rybník…) a živočichů, kteří zde žijí – Dítě a svět, Dítě a společnos
 • činnosti zaměřené na vnímání odlišností jednotlivých živočišných druhů (vzhled, vlastnosti…) - Dítě a jeho tělo
 • činnosti umožňující dětem uvědomit si vztahy v živočišné říši – pojmenování mláďat domácích zvířat – Dítě a svět, Dítě a společnost
 • hry a hádanky umožňující využít znalosti o zvířatech a živočiších – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika


 

Já i ty, každý jsme jiný (březen)

 

Hlavní cíl: Uvědomování si vlastní identity, rozvoj pozitivního sebehodnocení

Dílčí cíle:

 • rozvoj schopnosti chovat se autonomně a jednat autenticky
 • snaha o vlastní objektivní sebehodnocení i hodnocení druhých
 • umět vyjádřit svůj názor i odlišný od ostatních, vyjádřit svůj nesouhlas
 • snažit se postihnout, v čem se od sebe různí lidé liší, jaké mají vlastnosti
 • rozvoj prosociálních postojů (empatie, tolerance, solidarita, respekt, přizpůsobivost…)
 • vytváření povědomí o existenci jiných národů a kultur
 • rozvoj tolerance k odlišnostem

Očekávaný výstup:

 • umí komunikovat s druhým dítětem, navazuje dětská přátelství

Vzdělávací nabídka:

 • hry a činnosti umožňující projevení vlastní spontaneity (dramatické, volné…) – Dítě a jeho tělo, Dítě a ten druhý   
 • tvůrčí a tvořivé aktivity s využitím vlastní fantazie dětí – Dítě a jeho psychika
 • hry s rozdělením rolí podle zaměření dětí – Dítě a ten druhý, Dítě a společnost
 • literární nabídka textů s různými hrdiny, poznávání jejich vlastností – Dítě a svět
 • činnosti podporující humor a radost dětí – Dítě a jeho psychika
 • činnosti zaměřené k projevování emocí dětí – Dítě a jeho psychika
 • hry na důvěru s různou obtížností podle věku dětí

 

Jaro – čas nového zrození, den Země 20.4. (duben)

 

Hlavní cíl: Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Dílčí cíle:

 • vytváření pocitu sounáležitosti s živou přírodou – florou i faunou
 • rozvoj poznatků o rozmanitosti rostlinné říše, nebezpečné rostliny
 • osvojování si elementárních poznatků o koloběhu v přírodě (vody, života…)
 • oslava probouzení přírody – Velikonoce a tradice a zvyky s nimi spojené
 • vnímat pravidelné střídání ročních období, měsíců v roce, dnů v týdnu
 • uvědomovat si střídání činností během dne

Očekávaný výstup:

 • vnímat pravidelné střídání ročních období, měsíců v roce, dnů v týdnu, uvědomovat si střídání činností během dne

Vzdělávací nabídka:

 • přímé pozorování změn v přírodě v různých ekosystémech – Dítě a svět, Dítě a jeho psychika
 • estetické vyjádření radosti z probouzení přírody – Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo
 • činnosti s publikacemi – sledování rozmanitosti rostlin i uvědomování si možného nebezpečí kontaktu s jedovatými rostlinami – Dítě a svět
 • příprava na velikonoční svátky, podíl na úpravě prostředí – Dítě a společnost
 • vzájemné sdělování o tom, jak rodina tráví volný čas (uvědomění si střídání pracovních dnů a dnů volna) – Dítě a ten druhý


 

Praha – město, ve kterém bydlíme (květen)

 

Hlavní cíl: Osvojení si poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije

Dílčí cíle:

 • vnímání a vytváření kladného postoje ke kulturnímu dědictví našich předků
 • vytváření povědomí o specifickém postavení Prahy jako hlavního města
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se prostředí, ve kterém dítě žije
 • uvědomění si situací, které můžou dítě ve velkém městě potkat (zejména dopravní a nepředvídatelné)   
 • znát základní pravidla bezpečnosti v dopravních situacích
 • dopravní prostředky

Očekávaný výstup:

 • má povědomí o různém nebezpečí v okolí, chová se přiměřeně bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti

Vzdělávací nabídka:

 • výlety a vycházky do blízkého okolí – Dítě a jeho tělo, Dítě a svět
 • činnosti nabízející dítěti možnost estetického vnímání (architektura, výtvarné umění…) – Dítě a jeho psychika
 • podle možností MŠ - podíl na reprezentaci svého města - Dítě a společnost
 • praktické využívání poznatků o bezpečnosti na ulici – Dítě a svět
 • uvědomování si, kde dítě bydlí a jaké cesty používá – Dítě a společnost, Dítě a ten druhý
 • modelové situace, které mohou děti potkat na ulici nebo v dopravních prostředcích a jak by měly reagovat – Dítě a svět


 

Těšíme se na prázdniny- čas léta (červen)

 

Hlavní cíl: vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností

Dílčí cíle:

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a ve školce opakují

Očekávaný výstup:

 • rozlišuje podstatné znaky předmětů a jevů, zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, chápe souvislosti, nachází znaky společné i rozdílné

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v okolí – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a svět
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé – Dítě a společnost
 • výlety a pobyty v přírodě, ozdravný a sportovně- turistický pobyt- škola v přírodě – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
 • poučení o různých nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit – Dítě a svět

 

 

Důležité odkazy

Rychlé kontakty

Telefon:+420 731 379 482
Email: info@pantoflicek.net
Web: www.pantoflicek.net

Adresa školky
Beranových 65
Praha Letňany
199 00

Z naší galerie

Plavání

Naši partneři